Algemene voorwaarden - Geschillencommissie Reizen

Benevens de waarborgen voorzien in de hierna volgende voorwaarden zijn de verbintenissen van de reisbemiddelaar en van de reisorganisator gedekt door een wettelijke borgtocht (besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007), die slechts kan aangewend worden na aanmaning per aangetekend schrijven, waarvan afschrift, tevens aangetekend, aan Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel, en dit binnen de 12 maanden na de uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.

Artikel 1 :

Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de con- tracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994  tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. <http://mineco.fgov.be/protection_consumer/voyages/law_vo yages_nl.pdf>

Artikel 2 :

Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij :        1. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;        2. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reis- promotie schrappen.

Artikel 3:

Informatie vanwege de reisorganisator en/of reis- bemiddelaar De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is verplicht : 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen :        1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de no- dige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken am- bassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;        2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annu- latie en/of bijstandsverzekering;        3. de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken :        1. dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;        2. naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of - bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbe- middelaar of de reisorganisator;        3.  voor reizen en verblijven van minderjarigen in het bui- tenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 :

Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk ge- vraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen heb- ben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 :

Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar en/of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform aan de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie onstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optre- dende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbe- vestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de rei- ziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 :

Prijs. 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden
herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:        1. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of        2. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten        en/of        3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. 2. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat be- doelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verla- ging van de prijs. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 :

Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bij- zondere reisvoorwaarden bepaald. 2.  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengeko- men, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of te- zelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumen- ten bezorgd worden.

Artikel 8 :

Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis over- dragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voor- waarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorko- mend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs v/d reis en de kos- ten van de overdracht.

Artikel 9 :

Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisor- ganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 :

Wijziging door de reisorganisator voor de afreis 1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijzi- ging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepas- sing vragen van artikel 11.

Artikel 11 :

Verbreking door de reisorganisator voor afreis 1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt, wegens een niet aan de reiziger toe te ken- nen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen :        1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supple- ment dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aan- geboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo snel mogelijk terugbetalen;        2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij :        1. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uit- voering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderda- gen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;        2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder
overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt ver- staan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onaf- hankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 :

Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maat- regelen om de reiziger passende, kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwer- kelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reizi- ger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 :

Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 :

Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de rei- ziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisor- ganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze ver- plichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door an- dere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefe- ning van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de  wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 :

Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisa- tor en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegen- woordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een rei¬ziger beoordeeld.

Artikel 16 :

Klachtenregeling Vóór de afreis : indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. Tijdens de reis : klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een ge- paste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een op- lossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorga- nisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. Na de reis : werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangst- bewijs een klacht indienen.

Artikel 17 :

Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken
partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsproce- dure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.        1. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informa- tiebrochure, een verzoeningsreglement en een ‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van € 50 heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.        2. Overeenkomstig de in het reglement beschreven een- voudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna con- tact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.        3. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 18 :

Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageproce- dure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor geëiste bedragen vanaf € 1250, beschikt iedere ver- werende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de € 1250 staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschil- lenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeen- komstig het geschillenreglement, op een bindende en defini- tieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
De algemene reisvoorwaarden worden op een aantal punten aangevuld door bijzondere reisvoorwaarden die specifiek zijn voor elke reisorganisator en worden gepubliceerd in de respectievelijke brochures van de reisorganisator. 
Garantiefonds Reizen Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbe- middelaar met wie u een reiscontract heeft afgesloten, kan u beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks in contact te treden met het Garantiefonds Reizen. Het ‘Garantie fonds Reizen’ kan u via volgende coördinaten bereiken: Metrologielaan 8 te 1130 Brussel. Vraag de garantie- voorwaarden aan uw reisorganisator en/of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reis- sommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft geno- men, de verderzetting van de reis of de repatriëring kan vragen. 
‘Al onze facturen zijn betaalbaar, zonder korting en voor de ver- valdag vermeld op de factuur. Elke factuur, niet vereffend op de vervaldag, geeft van rechtswege en zonder aanmaning een in- trest van 1% per maand verzuim, en een schadevergoeding die bij overeenkomst op een voorafbepaald percentage van 10% van het achterstallig bedrag wordt vastgesteld, met een minimum van € 50. Op straf van niet ontvankelijk te worden verklaard, dient elke betwisting van onderhavige algemene voorwaarden of elke factuur binnen de 8 kalenderdagen na haar datum te worden opgeworpen. Bij gerechtelijke aktie tot betaling of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turn- hout bevoegd. De algemene voorwaarden van Carolus/Prima Tours hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden.’